Yellow Strike + Red Perfect 300ml

26.50

Yellow Strike

TOEPASSING

Speciaal ontwikkelde reiniger op basis van alcohol en oppervlakte actieve stoffen voor het reinigen van bowlingballen.

Het product heeft een hoog olie- en vet oplossend vermogen en verwijdert moeiteloos vingertasten en baanolie. Zorgt voor maximale grip op uw bal, waardoor u deze nog beter kunt controleren. De toevoeging van alcohol garandeert een snelle streeploze droging, vrij van elk residu. Het product is op alle bowlingballen toepasbaar, maar juist bij uitstek op gepolijste ballen. Contains Denatured Alcohol which is approved at anytime by the USBC.

GEBRUIKSAANWIJZING

VEILDIGHEID

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken, bij contact: met de huid en bij inademing. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Veroorzaakt schade aan organen. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Draag beschermende kleding. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Gebruik explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichting-,  enmateriaalbehandelingsapparatuur. Voorkom lozing in het milieu. Damp niet inademen. NAINADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken. Bil CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Koel bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

lngrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia minder dan 5 %: parfums.

Gevaarlijke bestanddelen: Koolwaterstoffen. C9-C10, n-alkanen, iso- alkanen, cydische, < 2% aromaten.methanol

 

Red Perfect

TOEPASSING

Sterk geconcentreerde reiniger, speciaal ontwikkeld voor bowlingballen met een open structuur.

De toepassing van alcohol en oppervlakte actievestoffen zorgen ervoor dat de meest voorkomendevervuiling zich eenvoudig laten verwijderen. Vervuilingvan baanolie, vingertasten en diverse vervuiling makenuw bal minder reactief, waardoor deze moeilijker te controleren is of minder grip krijgt. Met RED Perfect is dit verleden tijd en behoudt u maximale grip op uwbal. RED Perfect droogt snel en streeploos op en laat geen enkel residu na. Het product is op elkebowlingbaltegebruiken.
Contains Denatured Alcohol which is approved atanytime by the USBC.

VEILIGHEID

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij hetinwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draagbeschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houdenvan warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.Niet roken. Gebruik explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings- en materiaalbehandelingsapparatuur. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen enervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of hethaar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neemeen douche. Koel bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale,regionale, nationale en internationale regelgeving.

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia
minder dan 5 %: parfums.

Gevaarlijke bestanddelen: propaan-2-ol

Extra informatie

Gewicht 0.3 kg